Facebook

Služby

Obchodní právo

Obchodní právo společně s právem trestním a občanským patří k pilířům naší advokátní kanceláře. Obchodní právo, stejně jako právo občanské, je základem pro ostatní právní disciplíny i ostatní právní odvětví, kterým se naše advokátní kancelář věnuje. V oblasti obchodního práva nabízíme komplexní právní služby a poradenství, z nichž lze zmínit například tyto:

 • Zakládání obchodních společností a družstev;
 • Řízení ve věcech obchodního rejstříku (založení, změna, likvidace, výmaz obchodní společnosti apod.);
 • Tvorba a revize smluv a dohod (sml. kupní, sml. o dílo, o obchodním zastoupení apod.)
 • Vymáhání pohledávek, závazků z titulu náhrady škody apod.;
 • Organizace a zajištění zápisů z valných hromad obchodních společností;
 • Zajišťovací obchodně-právní instituty (smluvní pokuta, zástavní právo apod.);
 • Ochrana před nekalou soutěží;
 • Zastupování klientů před soudy i rozhodčími orgány;
 • Právo cenných papírů se zaměřením na směnky a šeky;
 • Likvidace obchodních společností;
 • Úpadkové (insolvenční) právo (sepsání insolvenčních návrhů (včetně oddlužení), přihlášek pohledávek apod.)
 • Uplatnění náhrady škody a nemajetkové újmy způsobené při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem dle z.č. 82/1998 Sb. vůči příslušnému orgánu a zastupování v soudním řízení

V oblasti insolvenčního práva nabízíme:

 • posouzení, zda v případě klienta přichází v úvahu využití zákonné možnosti oddlužení
 • zhodnocení situace klienta a navržení optimálních řešení
 • komunikaci s věřiteli za klienta ohledně skutečné  výše dluhů
 •  vyhotovení a kompletace návrhu na oddlužení

V oblasti práva duševního vlastnictví nabízíme:

 • registraci ochranných známek národních, komunitárních, mezinárodních
 • sepis licenčních smluv
 • sepis frančízových smluv
 • zastupování v řízeních před soudy či rozhodčími orgány