Facebook

Služby

Občanské právo

Občanské právo tvoří základ soukromého práva a je tak nezbytnou součástí poskytovaných právních služeb. Vzhledem k důkladné znalosti základních právních institutů práva občanského nám toto umožňuje poskytovat v této oblasti profesionální právní služby i školení. Z oblasti občanského práva poskytujeme například tyto služby:

 • Komplexní právní poradenství související s vlastnickým právem a jeho ochranou;
 • Tvorba, úprava a revize smluvních závazkových vztahů;
 • Právní zastupování klientů v občansko-právních sporech;
 • Komplexní právní služby ve věci nakládání s nemovitostmi (včetně ověřování podpisů a zastoupení v řízení před katastrálními úřady; prodej/darování nemovitostí apod.);
 • Zastupování klientů v soudním i mimosoudním řízení ve věci náhrady materiální škody či nemajetkové újmy;
 • Zajištění nároků klientů z titulu bezdůvodného obohacení třetích osob;
 • Vypracování a podání návrhů na nařízení exekuce dle požadavků klientů;
 • Sepis návrhů na zahájení řízení ve formě žalob ve všech občansko-právních věcech (např. na zaplacení dlužného nájemného, vydání předběžného opatření apod.);
 • Posouzení a připomínkování smluv ve vazbě na eliminaci možných rizik;
 • Podílové spoluvlastnictví;
 • Společné jmění manželů (sepisování dohod o vypořádání SJM apod.);
 • Ochrana osobnosti, zastupování ve věcech nároků ze zásahů do práv na ochranu osobnosti
 • Dědické právo
 • Vymáhání pohledávek
 • Poradenství a zastupování při řešení pojistných událostí s pojišťovnami
 • Nájem nemovitostí, bytů, prostor určených k podnikání aj.
 • uplatnění náhrady škody a nemajetkové újmy způsobené při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem dle z.č. 82/1998 Sb. vůči příslušnému orgánu a zastupování v soudním řízení